حسابگر برای کار پرداخت نشده

چند ساعت شما در هفته بدون دست مزد کار می کنید، تا فعالیت های مهم را به انجام برساند؟

دست مزد شما در ساعت چند است ویا می توانند باشد؟ ریال در ساعت
ساعات در هفته
آماده کردن غذا برای خود و عزیزان تان
پاک کاری خانه
شستشو لباس و بهداشتی شخصی
مراقبت از کودکان و بازی کردن با آنها
مراقبت از خویشاوندان و افراد نیازمند(همسایه وغیره)
مراقبت از حیوانات خانگی
خرید و حمل و نقل آن
ترمیم کردن وسایل
مراقبت از باغچه
تمام فعالیت های که شما برای رفاه و آسایش خود و دیگران انجام می دهید
ساعات کار در هفته
0 ساعت
نسبت به اطلاعات که شما در بالا ذکر کرده اید، شما باید درآمد اولیه خود را دریافت کنید
0,00 $ / ﷼

درآمد بدون قید و شرط اولیه شما یک منفعت و سوت برای جامعه است و کار شما ارزشمند است، طبعا .بدون پاداش به حساب نمی آید